Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

XII Forum (2005)
 

Partnerstwo dla edukacji

XII Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 19–20 lutego 2005 r.

12 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Celem XII Forum jest budowanie "partnerstwa dla edukacji" organizacji pozarządowych, samorządowych, rządowych, szkół, firm, środowiska naukowego i całego społeczeństwa. Chcielibyśmy wypracować postulaty polityki edukacyjnej, która umożliwi przekształcenie pięciu tysięcy szkół samorządowych zagrożonych likwidacją w innowacyjne szkoły pracujące jako centrum edukacji i rozwoju wsi, prowadzone lub wspierane przez stowarzyszenia wiejskie.

Chcemy, aby polityka edukacyjna stała się głównym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich i budowania na wsi gospodarki opartej na wiedzy.

Efektem Forum ma być:

1. Wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z postulatami:

  • nadania programowi Mała Szkoła statusu eksperymentu
  • przygotowania programu wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pod kątem potrzeb małych wiejskich szkół.

2. Wystąpienie do Ministra Polityki Społecznej o stworzenie rządowego programu Mała Szkoła i Małe Przedszkole, i wpisanie ich do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013. Umożliwi to skierowanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na organizowanie w oparciu o te placówki wielofunkcyjnego centrum edukacji i rozwoju w każdej aktywnej wsi. Priorytetem pracy takiego centrum powinna być edukacja dzieci w wieku 3–5 lat.

3. Rozpoczęcie wdrażania projektu "Partnerstwo dla edukacji i samodzielności ekonomicznej stowarzyszeń i mieszkańców wsi" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Na realizację tego projektu zostało przyznane Federacji i Partnerom 6 milionów PLN. Przedstawimy do dyskusji propozycję działań i sposobu wydatkowania tych środków. Stowarzyszenia, szkoły i gminy przystępujące do projektu podejmą decyzję o przeznaczeniu określonych sum na poszczególne działania: szkolenia członków stowarzyszeń i nauczycieli, informatyzację (software) Małych Szkół i Małych Przedszkoli, Fundusz Wiejskich Inicjatyw Oświatowych, budowę Ośrodka Szkoleniowego Małych Szkół i wyjazdy zagraniczne członków stowarzyszeń do Partnerów Zagranicznych.

4. Przygotowanie projektu monitoringu partii politycznych i kandydatów do Sejmu i Senatu pod kątem ich propozycji dotyczących polityki edukacyjnej. Chcemy, aby w zbliżających się wyborach parlamentarnych jednym z głównych tematów debaty publicznej była edukacja i aby nowo wybrani parlamentarzyści gwarantowali realizację polityki edukacyjnej odpowiadającej na potrzeby wsi.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
(-) Alina Kozińska-Bałdyga

 

ikonka pobierzProgram Forum (PDF - 45 KB)

 

List przewodni do uczestników XII Forum Inicjatyw Oświatowych

Szanowni Państwo

Wkraczamy w przełomowy okres dla oświaty wiejskiej. Wiele nagromadzonych problemów, w tym najbardziej dramatyczny – zagrożenie likwidacją 5 tysięcy szkół wiejskich, może zostać rozwiązanych, jeśli my, obywatele, będziemy aktywni. Jeśli będziemy umieli przedstawić Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu konstruktywne propozycje rozwiązań tych problemów.

Pani Minister Anna Radziwiłł na obradach Sejmowej Komisji poświęconych programowi Mała Szkoła podkreśliła, iż państwo to obywatele. Odczytujemy tę wypowiedź jako zachętę Ministerstwa do zwiększenia naszego udziału w tworzeniu polityki edukacyjnej państwa. Jednocześnie to, że Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz z Partnerami (stowarzyszeniem prowadzącym Małą Szkołę w Gogolewie, Gminą Marianowo, zarządzaną przez wójt Elżbietę Rink i Stowarzyszeniem SENS) wygrała konkurs na dotację w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, umożliwia nam podjęcie działań w znacznie większej skali. Tymi działaniami jest zainteresowane Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Teraz wszystko zależy od Was – stowarzyszeń prowadzących Małe Szkoły i nauczycieli w nich uczących, od rodziców, nauczycieli i władz samorządowych gmin, w których znajdują się szkoły zagrożone likwidacją. W czasie Forum chcemy wspólnie wypracować rozwiązania problemów i przedstawić je władzom Państwa. Wypowiemy się także w sprawie Narodowej Strategii Rozwoju na lata 2007–2013 i będziemy zabiegali o środki z funduszy unijnych. Później będziemy lobbować i wspierać ich jak najlepszą realizację. Dlatego zapraszamy na XII Forum Inicjatyw Oświatowych i prosimy - przyjedźcie na nie dobrze przygotowani.

W czasie Forum przeprowadzone zostaną badania dotyczące wdrażania ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Prosimy – przywieźcie ze sobą uchwały Waszych rad gminnych dotyczące tej ustawy. Zastanówcie się, jakie macie doświadczenia ze współpracy między organizacjami pozarządowymi i samorządem gminnym. Czy macie propozycje, jak tę współpracę rozwijać? Jakie macie doświadczenia ze współpracy z kuratoriami?

W drugim dniu Forum będzie okazja do zaprezentowania Małych Szkół społeczeństwu i władzom Warszawy. Pan Lech Kaczyński, prezydent Warszawy, objął program Mała Szkoła swoim patronatem. W sali gimnastycznej Szkoły Przymierza Rodzin organizujemy wystawę pokazującą dorobek Małych Szkół. Prosimy – przygotujcie prezentacje Waszych dokonań. Tak wiele zostało zrobione dzięki wspaniałej współpracy nauczycieli i rodziców, iż naukowcy program Mała Szkoła oceniają jako „jedno z najciekawszych zjawisk z zakresu budowania społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce" (s. 141, w: Meandry instytucjonalizacji: Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Marody, J. Wilkin, Friedrich Ebert Stiftung i Małopolska Szkoła Administracji Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002).

Środki z dotacji EQUALa pomogą nam w realizacji wieloletnich marzeń o Funduszu Wiejskich Inicjatyw Oświatowych. Dla jego sprawnego działania chcemy powołać Forum Wiejskich Przedsiębiorców. Zapraszamy więc do przyjazdu do Warszawy Waszych sponsorów – przedstawicieli firm, dzięki którym Małe Szkoły tak dobrze się rozwijają.

W czasie Forum przedstawimy informacje dotyczące kolejnego wyjazdu studyjnego do Holandii w ramach programu Leonardo da Vinci.

(-) Alina Kozińska-Bałdyga

 

Komitet organizacyjny

  • Federacja Inicjatyw Oświatowych
  • Gmina Marianowo
  • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Promowania Przedsiębiorczych Postaw i Samodzielności Ekonomicznej SENS.