Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Suweren konsultuje – dobre prawo buduje
 
„Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” - projekt, którego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce i możliwości jego konsultowania przez obywateli – członków organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego od września 2017 r. do stycznia 2019 r.
„Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”
 

Cele i adresaci projektu

W każdej gminie powinni być obywatele wyposażeni w takie umiejętności, potrafiący odnieść projekty ustaw i rozporządzeń do warunków panujących w ich gminie, ocenić ich wpływ – pozytywny lub negatywny – na życie jej mieszkańców, umiejący zorganizować debatę lokalną nad projektami prawa i sformułować wnioski do legislatorów.

Adresatami projektu są dwie grupy: członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, szczególnie zajmujących się działalnością edukacyjną, oraz członkowie, pracownicy i współpracownicy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Łącznie projekt obejmie 380 uczestników (304 kobiety i 76 mężczyzn).

Celem projektu jest podniesienie poziomu ich kompetencji eksperckich w zakresie procesu legislacji oraz stanowienia prawa na szczeblu krajowym. W efekcie zwiększy się możliwość konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.

Realizacja celu odbywa się przez udział uczestników projektu w szkoleniach stacjonarnych, szkoleniach on-line na platformie Moodle oraz webinariach. Łącznie odbędzie się 57 sesji szkoleń stacjonarnych, przeprowadzanych we wszystkich miastach wojewódzkich, 3 szkolenia on-line i 12 webinariów.

Uczestnicy w szczególności dowiedzą się:

 • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń;
 • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi;
 • jak je oceniać i formułować wnioski;
 • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku;
 • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe;
 • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane;
 • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych.

Fazy projektu

Projekt jest podzielony na trzy części, którym odpowiadają 3-dniowe sesje szkoleń stacjonarnych i następujące po nich szkolenia on-line oraz webinaria.

I. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa

 • rola i funkcje stanowionego prawa; jakie cechy powodują, że prawo oceniane jest jako dobre;
 • system i regulacje (polskie, europejskie) stanowienia prawa: inicjatywa ustawodawcza, procedury jej uruchomienia, instytucje biorące udział w poszczególnych ścieżkach i etapach procedowania, standardy, procedury inicjowania oraz włączania się w stanowione prawo;
 • zasady wydawania rozporządzeń;
 • finansowanie oświaty: analiza budżetu państwa przeznaczonego na oświatę – algorytm podziału subwencji oświatowej, dotacje celowe, zasady wykorzystania i rozliczania przekazywanych z budżetu środków przez JST (jednostek samorządu terytorialnego), analiza efektywności wydatkowania środków przez JST; dotowanie innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne;
 • metodologie oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmian prawa.

II. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie udziału w konsultacjach oraz ich organizowaniu w środowisku

 • proces planowania i organizowania konsultacji społecznych: 7 zasad konsultacji społecznych, kanon lokalnych konsultacji społecznych;
 • kluczowe kompetencje animatora konsultacji, rola lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
 • zasady, narzędzia i metody prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie) instytucje do nich zobowiązane, pozyskiwanie angażowanie interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
 • planowanie czasu i terminy prowadzenia – prawo a praktyka;
 • konsultacje publiczne w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje).

III. Podniesienie wiedzy dotyczącej działania NGO i partnerów społecznych (w tym PES – przedsiębiorstw ekonomii społecznej) i umiejętności analizy sprawozdań finansowych

 • podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych i partnerów społecznych;
 • strony, zasady i formy dialogu społecznego;
 • współdziałanie pracodawcy (organu prowadzącego) ze związkami zawodowymi, rola i kompetencje związków zawodowych oraz orgaznizacji pożytku publicznego;
 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym PES) prowadzących placówki edukacyjne – zakładanie, cele działania, ekonomika, zarządzanie, pomocnicza rola rachunkowości, uwarunkowania prawne;
 • analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych, zawartość informacyjna sprawozdań finansowych;
 • specyfika dotowania innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne (zasady wyliczania wysokości dotacji, wydatkowanie i rozliczanie).

 

 

Projekt jest współfinansowany z środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.