Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Suweren konsultuje – dobre prawo buduje
 
„Suweren konsultuje – dobre prawo buduje” - projekt, którego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce i możliwości jego konsultowania przez obywateli – członków organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Projekt realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego od września 2017 r. do stycznia 2019 r.
„Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”
 

Cele i adresaci projektu

W każdej gminie powinni być obywatele wyposażeni w takie umiejętności, potrafiący odnieść projekty ustaw i rozporządzeń do warunków panujących w ich gminie, ocenić ich wpływ – pozytywny lub negatywny – na życie jej mieszkańców, umiejący zorganizować debatę lokalną nad projektami prawa i sformułować wnioski do legislatorów.

Adresatami projektu są dwie grupy: członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, szczególnie zajmujących się działalnością edukacyjną, oraz członkowie, pracownicy i współpracownicy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Łącznie projekt obejmie 380 uczestników (304 kobiety i 76 mężczyzn).

Celem projektu jest podniesienie poziomu ich kompetencji eksperckich w zakresie procesu legislacji oraz stanowienia prawa na szczeblu krajowym. W efekcie zwiększy się możliwość konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli.

Realizacja celu odbywa się przez udział uczestników projektu w szkoleniach stacjonarnych, szkoleniach on-line na platformie Moodle oraz webinariach. Łącznie odbędzie się 57 sesji szkoleń stacjonarnych, przeprowadzanych we wszystkich miastach wojewódzkich, 3 szkolenia on-line i 12 webinariów.

Uczestnicy w szczególności dowiedzą się:

 • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń;
 • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi;
 • jak je oceniać i formułować wnioski;
 • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku;
 • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe;
 • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane;
 • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych.

Fazy projektu

Projekt jest podzielony na trzy części, którym odpowiadają 3-dniowe sesje szkoleń stacjonarnych i następujące po nich szkolenia on-line oraz webinaria.

I. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie uczestnictwa w stanowieniu prawa

 • rola i funkcje stanowionego prawa; jakie cechy powodują, że prawo oceniane jest jako dobre;
 • system i regulacje (polskie, europejskie) stanowienia prawa: inicjatywa ustawodawcza, procedury jej uruchomienia, instytucje biorące udział w poszczególnych ścieżkach i etapach procedowania, standardy, procedury inicjowania oraz włączania się w stanowione prawo;
 • zasady wydawania rozporządzeń;
 • finansowanie oświaty: analiza budżetu państwa przeznaczonego na oświatę – algorytm podziału subwencji oświatowej, dotacje celowe, zasady wykorzystania i rozliczania przekazywanych z budżetu środków przez JST (jednostek samorządu terytorialnego), analiza efektywności wydatkowania środków przez JST; dotowanie innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne;
 • metodologie oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmian prawa.

II. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie udziału w konsultacjach oraz ich organizowaniu w środowisku

 • proces planowania i organizowania konsultacji społecznych: 7 zasad konsultacji społecznych, kanon lokalnych konsultacji społecznych;
 • kluczowe kompetencje animatora konsultacji, rola lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
 • zasady, narzędzia i metody prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie) instytucje do nich zobowiązane, pozyskiwanie angażowanie interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
 • planowanie czasu i terminy prowadzenia – prawo a praktyka;
 • konsultacje publiczne w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje).

III. Podniesienie wiedzy dotyczącej działania NGO i partnerów społecznych (w tym PES – przedsiębiorstw ekonomii społecznej) i umiejętności analizy sprawozdań finansowych

 • podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych i partnerów społecznych;
 • strony, zasady i formy dialogu społecznego;
 • współdziałanie pracodawcy (organu prowadzącego) ze związkami zawodowymi, rola i kompetencje związków zawodowych oraz orgaznizacji pożytku publicznego;
 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym PES) prowadzących placówki edukacyjne – zakładanie, cele działania, ekonomika, zarządzanie, pomocnicza rola rachunkowości, uwarunkowania prawne;
 • analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych, zawartość informacyjna sprawozdań finansowych;
 • specyfika dotowania innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne (zasady wyliczania wysokości dotacji, wydatkowanie i rozliczanie).

 

 

Projekt jest współfinansowany z środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.