Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FAQ – najczęściej zadawane pytania
 
Przedstawiamy odpowiedzi na pytania najczęściej pojawiające się w listach do FIO. Zapraszamy także do lektury innych działów naszej witryny, w szczególności działu "Materiały", gdzie znajdą Państwo wiele szczegółowych informacji dotyczących m.in. zakładania stowarzyszeń, prowadzenia szkół i przedszkoli.
okulary
 

Zwiń wszystkie | Rozwiń wszystkie

6.02.2010 Niestety nie - w projekcie nie ma wyjątków. W konkursie MEN były wskazane województwa, które powinny być objęte projektem, a Federacja nie była w stanie objąć działaniami całego kraju. Mamy nadzieję wykorzystać doświadczenia i materiały z realizacji projektu do składania wniosków regionalnych na podobne projekty na innych terenach Polski, ale to nastąpi najwcześniej za rok. (ET-K)
26.11.2008 Informacje o terminach kolejnych szkoleń publikujemy niezwłocznie po tym, kiedy zostaną ustalone. Prosimy o zaglądanie do działu "Aktualności". (mad)
15.09.2006 Najlepiej od lektury tekstów z naszej witryny, zawierających podstawowe informacje na ten temat. W innych zakładkach działu "Materiały" na stronie FIO znajdą Państwo teksty o zakładaniu przedszkoli, szkół i stowarzyszeń rozwoju wsi, finansowaniu placówek niepublicznych, relacjach między organizacjami pozarządowymi i samorządami, wzory statutów. Na stronie głównej FIO, w dziale "Aktualności" cytujemy wiele bieżących, podawanych przez media, informacji o projektowanych i wchodzących w życie przepisach prawnych. Starsze wiadomości z tego działu przenosimy do zakładki "Wiadomości" w dziale "Archiwalia". Z kolei na stronie projektu "Mazowieckie Małe Przedszkola", w zakładce "Materiały" publikujemy kilkadziesiąt napisanych przez ekspertów tekstów dotyczących prowadzenia przedszkoli: metodyki i organizacji pracy MP, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, wspierania rozwoju dzieci, rozwijania ich kreatywności, literatury dziecięcej. Nie jesteśmy w stanie wysyłać ich Państwu indywidualnie – po to właśnie publikujemy je na naszych stronach. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Postaramy się natomiast odpowiadać na konkretne, szczegółowe pytania, jeśli po lekturze nadal będą je Państwo mieli. Organizujemy również szkolenia na ten temat – informacji o nich prosimy szukać w dziale "Aktualności". (mad)
2.06.2008 Może Pani spróbować skorzystać z adresów e-mail koordynatorów projektów "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i "Mazowieckie Małe Przedszkola". Projekty te już się zakończyły, więc nie możemy niestety zagwarantować, że dostanie Pani odpowiedź – koordynatorzy nie pełnią tych obowiązków dożywotnio. (mad)
09.08.2009 Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie IX.9.1.1. można ubiegać sie o środki z UE. W praktyce jest to bardzo trudne. Konkursy są organizowane w regionach, w różnych terminach, raz lub dwa razy do roku. Jeśli zarejestruje się placowkę edukacji przedszkolnej do 30 września i wystapi w tym terminie do gminy, dostanie się dotację z gminy (zgodnie z ustawą oąwiatową). (AK-B) 30.01.2009 FIO wspierała organizacyjnie, merytorycznie i finansowo tworzenie takich placówek w projektach "Małe Przedszkole w Każdej Wsi" i "Mazowieckie Małe Przedszkola". Po zakończeniu projektów i wyczerpaniu środków, pochodzących głównie z funduszy unijnych, nie mamy takiej możliwości. Trzeba zapoznać się z ustawą o systemie oświaty, która określa m.in. sposób uzyskiwania dotacji z gminy. Zarejestrowana placowka musi do 30 wrzesnia złożyć w urzędzie gminy informację o planowanej liczbie dzieci. Wówczas od 1 stycznia nastepnego roku dostanie dotację. Inne dotacje – np. ze środkow Unii Europejskiej – bardzo trudno zdobyć. Nie przyjmowałabym pozytywnego efektu takich starań za pewnik, ale potencjalnie taka możliwowść istnieje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.1. (AK-B) 27.03.2009 Informacji o programach i konkursach unijnych można szukać np. na stronach:
09.08.2009 Obecnie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie IX.9.1.1. można ubiegać sie o środki z UE. W praktyce jest to bardzo trudne. Konkursy są organizowane w regionach, w różnych terminach, raz lub dwa razy do roku. Jeśli zarejestruje się placowkę edukacji przedszkolnej do 30 września i wystapi w tym terminie do gminy, dostanie się dotację z gminy (zgodnie z ustawą oąwiatową). (AK-B) 16.01.2008 Projekty tzw. alternatywnych form edukacji przedszkolnej właśnie się skończyły lub kończą się w marcu. Od lutego-marca ruszą w ramach regionalnych programów operacyjnych ze środków UE, zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie, konkursy na tworzenie wiejskich przedszkoli. Mogą z nich korzystać wszystkie organy prowadzące – osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, gminy. Jeśli do 30 września 2008 roku złożą Państwo w gminie wniosek o finansowanie przedszkola w 2009 roku, gmina zgodnie z ustawą o systemie oświaty, będzie musiała je Pani zagwarantować w ustawowej wysokości. To są dwa źródła funduszy na działalność przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. (ET-K) 7.04.2008 Obecnie otworzyła się możliwość wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do otwierania przedszkoli na terenach wiejskich. Taką możliwość daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych (...), Poddziałanie 9.1.1. W każdym z województw konkursy są ogłaszane przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy lub powołaną nową komórkę organizacyjną. Proszę zajrzeć na strony www Państwa Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli jest za późno na złożenie teraz wniosku, mogą Państwo dowiedzieć się w wojewódzkim punkcie informacyjnym, kiedy będzie ogłoszony następny konkurs. Każde z województw samo określa szczegółowe warunki konkursu. Ważne jest zwłaszcza, aby stwierdzić, kto może składać wnioski – konkursy często są przeznaczone dla organizacji/instytucji, które chcą otworzyć kilka-kilkadziesiąt przedszkoli. W takiej sytuacji musieliby Państwo porozumieć się z nimi i wejść w program pisany przez kogoś innego na Państwa teren. Jeżeli nie skorzystacie z funduszy UE, pozostaje "normalna" droga urzędowa powołania i rejestracji przedszkola, szczegółowo opisana w artykule Moniki Ebert "Jak założyć przedszkole niepubliczne". (AK-B)
28.11.2008 Obszerne bazy aktów prawnych są publikowane np. na stronach: Sejmu, MEN, firm Vulcan i Wolters Kluwer, ZNP. (ET-K)
21.04.2008 Reguluje to ustawa o systemie oświaty w art. 90: "Art. 90. 1. Niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy. 2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. 2c. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b. 2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2–3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki. 4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a–3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji." System finansowania edukacji przedszkolnej jest w naszej ocenie niespójny. Staramy się uzyskać opinię Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych na ten temat. Jeśli ją dostaniemy, umieścimy na stronie www. (AK-B)
21.03.2009 Najnowsze zmiany w ustawie o systemie oświaty nakładają na samorządy gminne obowiązek zapewnienia edukacji przedszkolnej każdemu 5-latkowi, którego rodzice będą chcieli z niej skorzystać. Ten obowiązek spoczywa właśnie na samorządzie, a nie na dyrektorze przedszkola. Rejonizacja przedszkoli nie dotyczy – w placówce może nie być wolnych miejsc. To samorząd musi wskazać placówkę, w której miejsce będzie. Proszę się więc zgłosić do wydziału edukacji swojej gminy.
...Roczniki za nami są wyższe, więc dzieci przybywa. W naszej klasie są dzieci, które mają wskazania lekarskie do nauczania w mało liczebnej klasie, a w nowej szkole byłyby zmuszone do nauki w 30-osobowej klasie. Co możemy zrobić? 31.12.2009 Mają Państwo prawo nie zgodzić się z tą decyzją i zakwestionować uchwałę. Szczegoly, jak to zrobić od strony prawnej, proszę ustalić z prawnikiem. Zawsze w takiej sytuacji zachęcam do założenia stowarzyszenia. Zwłaszcza w roku wyborczym latwiej różne rzeczy uzyskać. Naszym zdaniem kierunek polityki edukacyjnej zmierza do przekazywania szkół stowarzyszeniom rodziców. To dobre rozwiązanie. (AK-B)
31.01.2009 Pracuje Pani w szkole niepublicznej, a więc takiej, która zatrudnia nauczycieli na podstawie Kodeksu Pracy, a nie na podstawie Karty Nauczyciela. Państwa wynagrodzenia kształtuje stowarzyszenie, zgodnie z posiadanymi srodkami i koniecznymi wydatkami. Dotacja z gminy powinna rosnąć w przypadku gwarantowanych przez MEN podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, ale środki, jakie Państwo otrzymują z gminy na szkołę, zależą od liczby uczących się w szkole dzieci. Jeśli dzieci jest coraz mniej, jest też mniej pieniędzy na utrzymanie budynku i na wynagrodzenia. Jesli sytuacja jest stabilna, można rozmawiać o podwyżkach. Musicie Państwo wspólnie przeanalizować sytuację finansową szkoły (nauczyciele, dyrektor szkoły, zarząd stowarzyszenia) i określić, czy i jakie podwyżki są możliwe. (ET-K)
21.04.2008 Gmina może zawsze udzielić stowarzyszeniu dodatkowej dotacji, ale doświadczenie uczy, że można oczekiwać raczej problemów z otrzymywaniem należnej dotacji, niż zwiększania jej wysokości. (AK-B)
1.09.2008 Jeśli placówka jest zarejestrowanym w gminie przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego, przysługuje dotacja z gminy na jej prowadzenie. Powinna ona wystarczyć na utrzymanie pomieszczeń. Z pytania wnioskuję, ze prowadzą Państwo placówkę niepubliczną. W tej sytuacji przysługuje dotacja na każde dziecko liczona jako 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym danej gminy. Jeśli jest to inna forma wychowania przedszkolnego, przysługuje 40%. Więcej informacji o tych zasadach znajdą Państwo w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu o innych formach wychowania przedszkolnego, które jest dostępne na naszej stronie w zakładce "Ważne akty prawne" (dział Materiały). Polecam też gorąco lekturę artykułu Moniki Ebert "Jak założyć przedszkole niepubliczne". Oczywiście mogą też Państwo starać się o środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski w Państwa województwie lub o lokalne środki np. dystrybuowane przez Lokalną Grupę Działania Programu LEADER. Środki te przeznaczone są głównie na wsparcie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. (ET-K)
22.04.2008 Taki bilans powinien zrobić księgowy. Jeśli organizacja nie ma nic, bilans jest 0, jeśli ma jakieś składki czy darowizny, można to wykazać. To pokazuje pośrednio, że stowarzyszenie ma księgowego. (AK-B)
1.09.2008 Federacja Inicjatyw Oświatowych nie jest fundacją i nie zajmuje się udzielaniem dotacji. Realizujemy projekty grantowe, zazwyczaj ze środków unijnych i rządowych. (mad)
25.01.2009 Znaczną część archiwalnych numerów "MS" można znaleźć na wciąż działającej, choć nieaktualizowanej stronie miesięcznika. W sprawie wersji papierowej i pozostałych numerów w wersji elektronicznej prosimy kontaktować się z Fundacją Aspiracje, założoną przez zespół redakcyjny "MS". W 2007 r. wydawanie miesięcznika zostało zawieszone, a zespół wraz z redaktor naczelną Kasią Lipką-Szostak usamodzielnił się i założył własną fundację. (mad)