Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Na jakich zasadach mogą działać MP w 2008 r.?
piątek, 07 marca 2008 10:33

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji, 7.03.2008 za: Gazeta Prawna

Czy wójt może odmówić rejestracji publicznego małego przedszkola? Czy powodem odmowy przyznania dotacji dla niepublicznych zespołów i punktów przedszkolnych może być niedotrzymanie ustawowego terminu złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów? – na pytania "Gazety Prawnej" odpowiada Wojeciech Lachiewicz, ekspert Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. (fot. przedszkole w Siedlicach)
Przedszkole w Siedlicach
 

Co do zasady wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie małego przedszkola w formie jednostki publicznej należy złożyć nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić jego uruchomienie. Z praktycznego punktu widzenia dochowanie powyższego terminu 30 września 2007 r. nie było możliwe, gdyż przepis uchwalony 7 września 2007 r. został ogłoszony dopiero w Dzienniku Ustaw z 1 października 2007 r. Niewątpliwie przepis ustawy będzie miała zastosowanie do wniosków o zezwolenia na uruchomienie małego przedszkola w formach publicznych w roku 2009. Czy jednak należy go stosować w stosunku do osób chcących uzyskać zezwolenie wójta na działalność od roku 2008? Odnosząc się do powyższych braków i nieścisłości litery prawa, zasadne jest sięgnięcie do właściwej w tego rodzaju przypadkach zasady racjonalności ustawodawcy oraz do metodologii wykładni celowościowej. Stąd wynika konkluzja, że do wniosków o zgodę na prowadzenie małego przedszkola w formach publicznych w roku 2008 przewidziany w art. 58 ust. 4 ustawy o systemie oświaty termin zawity nie znajdzie zastosowania.

Każde twierdzenie przeciwne bazowałoby na uznaniu luki prawnej za tzw. lukę systemową, a co za tym idzie, do przyjęcia, że bez ingerencji ustawodawcy nie jest możliwe tworzenie małych przedszkoli w formach publicznych w 2008 roku. W konsekwencji ich dotowania, ze względu na brak legalnie działających beneficjentów nie mogłoby mieć miejsca. Również za niewłaściwe należałoby uznać poglądy, których autorzy zakładają, że w roku 2008 wójt gminy może pozytywnie rozpoznać wniosek o założenie publicznego zespołu lub punktu przedszkolnego poprzez zastosowanie normy umożliwiającej wnioskodawcy przedłużenie terminu do złożenia wniosku – z art. 58 ust. 4 (zdanie końcowe) ustawy o systemie oświaty. Nie można przywrócić lub przedłużyć nieistniejącego terminu zawitego. W konsekwencji, po wejściu w życie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 10 stycznia 2008 r. (Dz.U. nr 7, poz. 38), wójt gminy może rozpoznawać wnioski i wydawać zezwolenia na założenie publicznego zespołu lub publicznego punktu przedszkolnego w 2008 roku.

Jak to wynika z przepisu art. 90 ust. 2d u.s.o., otrzymanie dotacji przez niepubliczne małe przedszkole uzależnione jest od tego, czy osoba prowadząca przekazała gminie informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok jej udzielania. W tym przypadku, również ze względu na datę ogłoszenia nowelizacji ustawy w Dzienniku Ustaw, żadna z osób zgłaszających w 2008 roku wójtowi do rejestracji niepubliczną formę przedszkolną realnie nie mogła dochować (nieistniejącego) obowiązku powiadomienia gminy o przewidywanej liczbie uczniów, tak aby wójt gminy uwzględnił ją w budżecie. Uwzględniając wskazaną wcześniej argumentację i zasady wykładni celowościowej, przyjąć należałoby, że luka prawna nie pozbawia małych przedszkoli, zarejestrowanych w 2008 roku, korzystania z prawa do dotacji z budżetu gminy na 2008 rok.

Przepisy prawa oświatowego i ustawy o finansach publicznych – nie stoją na przeszkodzie temu, aby w trybie zmian budżetu na 2008 rok środki zaplanowane na działalność przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych odpowiednio przesunąć (w ślad za dziećmi) na dotacje dla założonych zespołów i punktów przedszkolnych. /JG