Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Na jakich zasadach mogą działać MP w 2008 r.?
piątek, 07 marca 2008 10:33

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji, 7.03.2008 za: Gazeta Prawna

Czy wójt może odmówić rejestracji publicznego małego przedszkola? Czy powodem odmowy przyznania dotacji dla niepublicznych zespołów i punktów przedszkolnych może być niedotrzymanie ustawowego terminu złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów? – na pytania "Gazety Prawnej" odpowiada Wojeciech Lachiewicz, ekspert Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. (fot. przedszkole w Siedlicach)
Przedszkole w Siedlicach
 

Co do zasady wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie małego przedszkola w formie jednostki publicznej należy złożyć nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić jego uruchomienie. Z praktycznego punktu widzenia dochowanie powyższego terminu 30 września 2007 r. nie było możliwe, gdyż przepis uchwalony 7 września 2007 r. został ogłoszony dopiero w Dzienniku Ustaw z 1 października 2007 r. Niewątpliwie przepis ustawy będzie miała zastosowanie do wniosków o zezwolenia na uruchomienie małego przedszkola w formach publicznych w roku 2009. Czy jednak należy go stosować w stosunku do osób chcących uzyskać zezwolenie wójta na działalność od roku 2008? Odnosząc się do powyższych braków i nieścisłości litery prawa, zasadne jest sięgnięcie do właściwej w tego rodzaju przypadkach zasady racjonalności ustawodawcy oraz do metodologii wykładni celowościowej. Stąd wynika konkluzja, że do wniosków o zgodę na prowadzenie małego przedszkola w formach publicznych w roku 2008 przewidziany w art. 58 ust. 4 ustawy o systemie oświaty termin zawity nie znajdzie zastosowania.

Każde twierdzenie przeciwne bazowałoby na uznaniu luki prawnej za tzw. lukę systemową, a co za tym idzie, do przyjęcia, że bez ingerencji ustawodawcy nie jest możliwe tworzenie małych przedszkoli w formach publicznych w 2008 roku. W konsekwencji ich dotowania, ze względu na brak legalnie działających beneficjentów nie mogłoby mieć miejsca. Również za niewłaściwe należałoby uznać poglądy, których autorzy zakładają, że w roku 2008 wójt gminy może pozytywnie rozpoznać wniosek o założenie publicznego zespołu lub punktu przedszkolnego poprzez zastosowanie normy umożliwiającej wnioskodawcy przedłużenie terminu do złożenia wniosku – z art. 58 ust. 4 (zdanie końcowe) ustawy o systemie oświaty. Nie można przywrócić lub przedłużyć nieistniejącego terminu zawitego. W konsekwencji, po wejściu w życie rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 10 stycznia 2008 r. (Dz.U. nr 7, poz. 38), wójt gminy może rozpoznawać wnioski i wydawać zezwolenia na założenie publicznego zespołu lub publicznego punktu przedszkolnego w 2008 roku.

Jak to wynika z przepisu art. 90 ust. 2d u.s.o., otrzymanie dotacji przez niepubliczne małe przedszkole uzależnione jest od tego, czy osoba prowadząca przekazała gminie informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok jej udzielania. W tym przypadku, również ze względu na datę ogłoszenia nowelizacji ustawy w Dzienniku Ustaw, żadna z osób zgłaszających w 2008 roku wójtowi do rejestracji niepubliczną formę przedszkolną realnie nie mogła dochować (nieistniejącego) obowiązku powiadomienia gminy o przewidywanej liczbie uczniów, tak aby wójt gminy uwzględnił ją w budżecie. Uwzględniając wskazaną wcześniej argumentację i zasady wykładni celowościowej, przyjąć należałoby, że luka prawna nie pozbawia małych przedszkoli, zarejestrowanych w 2008 roku, korzystania z prawa do dotacji z budżetu gminy na 2008 rok.

Przepisy prawa oświatowego i ustawy o finansach publicznych – nie stoją na przeszkodzie temu, aby w trybie zmian budżetu na 2008 rok środki zaplanowane na działalność przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych odpowiednio przesunąć (w ślad za dziećmi) na dotacje dla założonych zespołów i punktów przedszkolnych. /JG