Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie: Finansowanie oświaty wiejskiej - aktl.
piątek, 22 września 2023 16:02
Federacja Inicjatyw Oświatowych, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich i Sołtys wsi Zalezianka zapraszają rodziców, nauczycieli, samorządowców, pozarządowców i wszystkich innych zainteresowanych edukacją na Forum przedszkoli i szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe na obszarach wiejskich.
Ilustracja: Fragment wykresu kołowego
 

Forum odbędzie się w dniu 7 października w godzinach 11.00 – 16.00 w Domu Pielgrzyma Amicus ul. Hozjusza 2. Warszawa – Żoliborz.

UWAGA, AKTUALIZACJA:

Forum odbędzie się w siedzibie FIO ul. Śniadeckich 23 lok. 9, 00-654 Warszawa. Będzie także możliwość bezpłatnego udziału on-line na platformie ZOOM - link poniżej.

Uwaga: Zmiana peogramu - poniżej poprawiona wersja.

Celem Forum organizowanego na 8 dni przed wyborami parlamentarnymi jest uzupełnienie obywatelskich propozycji „Mamy pomysł na Polskę” przedstawianych przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych postulatami organizacji trzeciego sektora prowadzących przedszkola i szkoły wiejskie. Uważamy, iż oświata wiejska jest pomijana i niedoceniana przez wszystkich zajmujących się polityką edukacyjną w Polsce od 1989 roku. Tymczasem to na wsi doszło do oddolnego powstania najbardziej innowacyjnych i obiecujących rozwiązań, które mogą inspirować rodziców i samorządowców także w miastach. Rozwiązania te dowodzą, że społeczności wielu polskich wsi i gmin już są liderami „nowej ekonomii opartej o wartości” w Europie i świecie. Dziś, by przetrwać, potrzebują solidarnego wsparcia wszystkich, dla których ważna jest przyszłość Polski.

Postulaty prezentowane przez OFOP dotyczące edukacji dostępne są na stronie Obywatelski Pakt dla Edukacji - SOS dla Edukacji. Obecne postulaty naszego środowiska dotyczą 2 konkretnych tematów: 1. współpracy w przygotowaniu i szybkim procedowaniu obywatelskiego  projektu Ustawy o organizacji i finansowaniu oświaty na wsi, 2. zwiększenia dotacji na edukację przedszkolną do 10 tysięcy złotych rocznie na jedno dziecko w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Projekt ustawy

Od 23 lat istnieje i rozwija się pomysł na oświatę na wsi. Pomysł ten powstał jako obywatelska odpowiedź na błędy reformy edukacji z 1999 roku polegające na wprowadzeniu „bonu oświatowego na ucznia” wypłacanego samorządom. System finansowania oświaty zmuszał (i nadal zmusza) samorządy do likwidacji małych wiejskich szkół.

Rodzice na wsi, aby uratować szkołę swojego dziecka, wspólnie z nauczycielami, często wspierani przez wójta czy burmistrza, stworzyli model małej szkoły wiejskiej dostosowany do specyfiki rozdrobnionej sieci osadniczej w Polsce. Rozwiązanie to wyrównuje szanse edukacyjne dzieci wiejskich. Model małej szkoły oparty jest na outsourcingu – przekazaniu zadań oświatowych gminy do stowarzyszenia wiejskiego. Realizuje najpełniej ideę uspołecznienia oświaty.

Obecnie wymaga natychmiastowego wprowadzenia nowego prawa oświatowego, które będzie zabezpieczało przedszkola i szkoły prowadzone przez stowarzyszenia przed kryzysem ekonomicznym i demograficznym, z jakim mierzą się samorządy gminne. Dramatyczna sytuacja oświaty wiejskiej wymaga bardzo szybkich działań. Dowodem na słabość prawa jest przypadek Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka w gminie Łączna (pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie).

Aby zmienić prawo przed wiosennymi wyborami do samorządów, występujemy do samorządów z inicjatywą przygotowania wspólnego, samorządowo-pozarządowego obywatelskiego projektu ustawy o organizacji i finansowaniu oświaty na wsi. Liczymy, iż taka inicjatywa zyska ponadpartyjne poparcie posłów X kadencji, którzy w szybkim tempie pomogą przygotować i uchwalą nową Ustawę o organizacji i finansowaniu oświaty na wsi.

Dotacje na edukację przedszkolną

Kryzys ekonomiczny finansów samorządowych ma bezpośrednie przełożenie na edukację przedszkolną. Obecnie samorządy pokrywają aż ok. 85% kosztów edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich, gdyż tylko ok. 15% pokrywane jest z budżetu państwa!

Obecnie koszty edukacji jednego przedszkolaka wynoszą nawet 14-18 tyś. zł i pokrywane są głównie z dochodów własnych gmin (średnio 85% z budżetu gminy, tylko 15% z budżetu państwa).

Proporcje nakładów na przedszkola w roku 2023

Chcemy, aby było w 2024 roku:

Postulowane proporcje nakładów na przedszkola w roku 2024

Dotacja z budżetu państwa tworzonego z naszych podatków na edukację dziecka w wieku 3-5 lat w 2023 roku wyniosła 1607 zł na cały rok! Dlatego chcemy „zamiany procent”, aby z budżetu państwa wypłacana była w 2024 roku dotacja w wysokości 10 tysięcy zł na dziecko.

Jeśli nowowybrani posłowie wprowadzą taką poprawkę do projektu budżetu państwa na 2024 rok, to otworzy się możliwość wyrównywania szans edukacyjnych 120 tysięcy dzieci z najbiedniejszych środowisk obecnie krzywdzonych brakiem edukacji przedszkolnej. Poprawi się także jakość edukacji przedszkolnej dzieci już chodzących do przedszkoli. Zwiększenie dotacji przedszkolnej pozwoli np. Kołom Gospodyń Wiejskich na zakładanie małych przedszkoli dla kilkorga dzieci. 

Program Forum

11.00 – Powitanie: Alina Kozińska-Bałdyga, prezeska FIO i Marian Ferenc, sołtys wsi Zalezianka.
Przedstawienie Uczestników w lokalu FIO
Prezentacja (z 2001 r) śp. Profesora Andrzeja Janowskiego – „Scenariusze zmian w oświacie”.

Kolejne wystąpienia:

Doświadczenia Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka dowodem na potrzebę zmian w prawie oświatowym - Marian Ferenc, sołtys wsi Zalezianka.

Co trzeba wiedzieć o finansowaniu przedszkoli i szkół prowadzonych przez NGO - Katarzyna Zychowicz, doradczyni Związku Gmin Wiejskich RP i Małgorzata Lewandowska b. prezeska SRIŚL Korzecznik i b. prezeska i ekspertka FIO.

Panel: Outsourcing zadań oświatowych wg modelu Małej Szkoły – czy kierunek zmian w polskiej oświacie i inspiracje dla Unii Europejskiej?  Piotr Dragan wójt Gminy Wisznice, wiceprzewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny,  Ryszard Kamiński prezes SRW Olszewka i Lubaszcze, Grażyna Kowalik, wójt Gminy Hanna, Wojciech Matyjasiak, ekonomista, prezes Ursynowskiego TSK, b. wiceburmistrz Ursynowa i Śródmieścia, Sławomir Szymczak, ekspert IBE i Lewiatan,

Doświadczenia praktyków – Marietta Błaszkiewicz, SRW Anieliny i Łodzia „Żakus”, Maciej Hawryluk, SRW Dokudów „Nasza Szkoła”, Barbara Krajewska, SRW Maziarze Stare, Maria Nowak, SRIŚL Korzecznik „Z EwP”, Elżbieta Rink, SRW Dalewo i Gogolewo i dyskusja.

Przedsiębiorcy wspierają edukację – tworzymy Fundusz Inwestycji Edukacyjnych czy lepiej Fundusz Inicjatyw Edukacyjnych?

15.00 (najpóźniej) - Jak się organizujemy? – Alina Kozińska Bałdyga

Po Forum istnieje możliwość zjedzenia obiadu (koszt ok. 45 zł – płatne po obiedzie w hotelowej restauracji), zwiedzania Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki i uczestnictwa we Mszy Świętej o godzinie 18.00.

Warsztaty: Czy Twoja dotacja została prawidłowo wyliczona?

W niedzielę 8 października w godzinach 9.00 – 12.00 dla zarządów stowarzyszeń i dyrektorów szkół przewidujemy warsztaty z wyliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Obowiązują oddzielne zapisy, koszt 100 zł.
Prowadzenie: Katarzyna Zychowicz.

W ich trakcie będzie możliwość wstępnego oszacowania, czy przekazywana dotacja na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów szkół podstawowych w roku 2022, była naliczona prawidłowo czy też jej wysokość budzi wątpliwości.

Aby było to możliwe zainteresowane osoby z konkretnych jednostek oświatowych, powinny mieć następujące dokumenty:

  • metryczka subwencji oświatowej na rok 2022 dotującego samorządu wraz z załącznikiem dotyczącym wykazu szkół;
  • 3 metryczki w związku z ze zwiększeniem kwoty subwencji w roku 2022;
  • liczbę uczniów/dzieci niepełnosprawnych w poszczególnych klasach z podziałem na miesiące;
  • całkowitą kwotę przekazanej dotacji;
  • rozliczenie roczne składane do dnia 30 stycznia 2023.

__________

Forum i warsztaty realizowane są w ramach odpłatnej działalności statutowej Federacji Inicjatyw Oświatowych. Nie korzystamy z dofinansowania z projektów unijnych i rządowych. Wpłaty pokrywają koszty wynajmu sal i poczęstunku w przerwie kawowej i administracyjne. Nie pokrywają kosztu obiadu. Prace merytoryczne i wystąpienia wykonywane są na zasadach wolontariatu.

 

Ikonka linkLink do Forum na platformie ZOOM (aktywny w dniu imprezy) - strona zewnętrzna

Zmodyfikowano: poniedziałek, 09 października 2023 06:06