Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

FAQ (1): O programie
wtorek, 25 lipca 2006 05:27

Do społeczności gmin wiejskich, a konkretnie do osób (w tym: szkół, instytucji, fundacji, społeczników), które w ramach lokalnej Grupy Działania chcą zrobić coś dla dobra społeczności na terenie własnej gminy.

Każda gmina wiejska może przygotować tylko jeden projekt. Dlatego projekt zgłoszony do konkursumusi uzyskać podpis wójta gminy, stanowiący jego aprobatę dla zgłoszonego pomysłu.

W Programie Rzeczpospolita Internetowa przyznawane są granty pieniężne w wysokości od 5 000 do 50 000 zł. oraz sprzęt multimedialny (taki jak: notebook z oprogramowaniem, aparat cyfrowy, kamera internetowa, projektor multimedialny, ekran). Ponadto będą rozdysponowane w pełni sprawne komputery używane, wycofane z użytku przez TP (na życzenie Koordynatora projektu).

Organizatorem jest Fundacja Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - UNDP.

Pieniądze na granty pochodzą od Fundacji Grupy TP.

To zależy od liczby i jakości zgłoszeń oraz o jakie wsparcie będą występowali autorzy projektów gminnych. Przewidujemy, że będzie to około 300 grantów.

3.200.000 zł

Nie, taki wkład nie jest wymagany.

Formalnie ubiegać się o grant, czyli wypełniać formularz zgłoszeniowy, podawać swoje konto bankowe, może szkoła, fundacja lub stowarzyszenie, wokół których zawiąże się Grupa Działania. Instytucja posiadająca osobowość prawną (szkoła, fundacja bądź stowarzyszenie) pełni w tej grupie rolę koordynatora projektu.

Nie. Program Rzeczpospolita Internetowa dotyczy jedynie gmin wiejskich zakwalifikowanych jako wiejskie według klasyfikacji gmin ujętej w ramach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju. (Dz.U. Nr 157 poz. 1031 z póz. zm.).

Tak, ale wspólnie z innymi uczestnikami lokalnej społeczności tworzącymi opisaną niżej lokalną Grupę Działania, gdzie koordynatorem projektu jest szkoła, fundacja lub stowarzyszenie działające na terenie danej gminy.

Zgłoszone do Programu Rzeczpospolita Internetowa projekty muszą:

  • dotyczyć przedsięwzięcia związanego z problemem lub potrzebą społeczności lokalnej, dzieci wiejskich lub innych grup potrzebujących wsparcia;
  • obejmować jeden z trzech obszarów tematycznych: edukacja i rozwój, nasz region, integracja i tolerancja;
  • zakładać wykorzystanie Internetu zarówno na poziomie realizacji działań, jak i prezentacji wyników;
  • przewidywać promocję przedsięwzięcia (współpracę z lokalnymi mediami, plan informowania o projekcie, dotarcie z informacją do jak największej liczby mieszkańców).

Tak, o ile spełnia on wszystkie wymogi programu.

Aktywizacja społeczności gmin wiejskich, pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z ubóstwem, zapóźnieniami cywilizacyjnymi, migracjami ekonomicznymi, patologiami społecznymi oraz nierównym startem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do dalszej edukacji na poziomie średnim i wyższym.

Tak, przynajmniej w warstwie informacyjnej i promocyjnej.

Czas wypełniania Wniosków Wstępnych, które oznaczają deklarację przystąpienia do Programu upływa 14 lipca 2005 r. o godzinie 24.00. Trzeba się więc spieszyć! Aplikacja dostępna na stronie internetowej Programu. Aby wniosek został przyjęty należy oprócz wersji elektronicznej przesłać podpisaną i opieczętowaną wersję papierowa wraz z niezbędnymi załącznikami. (obowiązuje data dostarczenia do Biura Programu).

Jak już zrodzi się pomysł i uda się skompletować lokalną Grupę Działania, pierwszym krokiem do udziału w Programie grantowym jest wypełnienie Wniosku Wstępnego na stronie www.rp-internetowa.pl. UWAGA. Wniosek wypełnia się drogą elektroniczną, wchodząc na stronę internetową Programu, następnie należy wniosek przesłać elektronicznie, wydrukować i dołączyć do niego wymagane załączniki i przesłać na adres Biura Programu (ul. Rakowiecka 39a/14,02-532 Warszawa). Tylko w pełni wypełnione elektronicznie oraz przesłane w postaci papierowej wnioski będą uczestniczyć w Programie.

Tak. Dopóki wniosek nie zostanie ostatecznie zatwierdzony, zaakceptowany przez koordynatora projektu wypełniającego wniosek na stronie - można wprowadzać poprawki. Dzięki przyciskowi "zapisz" w elektronicznym formularzu można wrócić po pewnym czasie do punktu we wniosku, który wymaga doprecyzowania. Przycisk "akceptuj" blokuje możliwość edycji, taką wersję zobaczy komisja on-line, a wydrukowana forma wraz z załącznikami zostanie dołączona do umowy.

Moderatorami są specjaliści z dziedziny kultury oraz animacji działań lokalnych. Ich zadaniem w programie Rzeczpospolita Internetowa jest służenie pomocą lokalnym Grupom Działania przy formułowaniu Wniosku Pełnego. Lokalne Grupy Działania podczas wpisywania Wniosku Wstępnego mogą zdecydować o chęci skorzystania z pomocy Moderatora zaznaczając odpowiednie pole. Moderatorzy będą udzielać konsultacji (telefonicznie lub w siedzibie Grupy Działania) w okresie od 16 sierpnia do 29 września.

Projekt można będzie dopracować, ale nie zmieniać jego podstawowych założeń, Ostateczny, dopracowany samodzielnie lub wspólnie z Moderatorem wniosek trzeba będzie wypełnić elektronicznie na stronie, a następnie wydrukować i przesłać pocztą wraz z załącznikami (opisane niżej) do 30 września 2006 r. na adres Biura Programu (ul. Rakowiecka 39a/14,02-532 Warszawa) brana pod uwage jest data odbioru wniosku przez Biuro Programu.

Tak. Jeśli projekt przejdzie etap wstępny, wnioskodawca wraz z Grupą Działania będą musieli opracować szczegółowy plan realizacji projektu i wpisać go we Wniosku Pełnym (wraz z rozpisanymi działaniami poszczególnych uczestników, harmonogramem oraz budżetem).

Projekt związany z wykorzystaniem przyznanych w ramach grantu pieniędzy powinien być realizowany od dnia podpisania umowy nie później niż do 27 kwietnia 2007 r. Jest to również data ostatecznego rozliczenia otrzymanej pomocy finansowej.

Tak, pod warunkiem, że fragment projektu objęty grantem będzie można samodzielnie rozliczyć.

Pieniądze wpłyną na konto wnioskodawcy występującego w imieniu lokalnej Grupy Działania określanego jako Koordynator Projektu (może być nim fundacja, stowarzyszenie działające na terenie gminy bądź szkoła). On również będzie odpowiedzialny za ich rozliczenie.

Pierwsza transza, 70 % przyznanej kwoty wpłynie w drugiej połowie października 2006 r. Pozostałe 30 % wnioskodawca otrzyma po rozliczeniu pierwszej transzy, nie wcześniej niż 12 lutego 2007 r.

Nie. Nie chcemy by Program Rzeczpospolita Internetowa stwarzał jakiekolwiek utrudnienia biurokratyczne. Dlatego kwota zostanie przelana na konto należące do wnioskodawcy (Koordynatora Projektu) - szkoły, fundacji lub stowarzyszenia.

Tak.

Tak.

Nie, świetlica powinna zgłosić się do Caritasu diecezji z prośbą o pełnienie funkcji koordynatora projektu lub do lokalnej szkoły/ stowarzyszenia/ fundacji (np. do Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w każdej gminie organizacji pozarządowej).

Nie, firma może być członkiem lokalnej Grupy Działania i realizować poszczególne zadania, ale nie może być koordynatorem projektu.

Więcej informacji: na stronie programu, w biurze programu (ul. Rakowiecka 39a/14,02-532 Warszawa) lub pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 201 201 czynnym w dni powszednie w godzinach 10.00- 15.00. Można również zadać pytanie mailem.

 

Materiał Fundacji TP