Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

IX Forum (2002)
 

Mała szkoła ośrodkiem rozwoju wsi

IX Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 23–24 lutego 2002 r.

9 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między Małymi Szkołami i prowadzącymi je Stowarzyszeniami Rozwoju Wsi, usprawnienie zarządzania tymi instytucjami i doskonalenie zawodowe nauczycieli Małych Szkół.

 

ikonka pobierzProgram (PDF - 61 KB)

 

Wymagania podstawowe dla wszystkich typów placówek ubiegających się o zielony certyfikat

1. Edukacja ekologiczna jest obszarem priorytetowym w działaniach placówki

Obszar ten jest udokumentowany:

 • w planie rozwoju placówki,
 • w programie wychowawczym (obligatoryjnie tylko dla szkół),

w innych dokumentach, np.:

 • w planie rozwoju infrastruktury,
 • w programie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • w projektach edukacyjnych,
 • w innych projektach i planach działania.
2. Działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku i przekazywaniu wartości etycznych:
 • kształtowane są różnorodne i partnerskie więzi w społeczności placówki,
 • stwarzane są okazje doświadczania różnorodności biologicznej, społecznej i kulturowej jako wartości oraz kształtowane są postawy tolerancji,
 • kształtowane są motywacje poznawcze, umiejętności poznawania własnego środowiska, wrażliwość na jego potrzeby i gotowość do podejmowania działań
3. Placówka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dzieciom/uczniom, rodzicom, pracownikom i środowisku:
 • organizacja pracy w placówce jest zgodna z potrzebami całej społeczności,
 • nauczyciele organizują pracę zgodnie z potrzebami/możliwościami dziecka i młodego człowieka oraz z poszanowaniem jego praw,
 • podejmowane działania uwzględniają racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych (np. wody, energii) oraz poprawę bazy materialnej i dydaktycznej,
 • budynek, jego wnętrze i otoczenie są urządzone funkcjonalnie i estetycznie – stanowią dowód racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.
4. Społeczność placówki charakteryzuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej o środowisku oraz różnorodność i atrakcyjność form działania:
 • nauczyciele posiadają wiedzę i niezbędne umiejętności do prowadzenia edukacji dla rozwoju zrównoważonego,
 • popularyzowana jest wiedza o lokalnym środowisku,
 • placówka przygotowuje do życia w społeczeństwie w jednoczącej się Europie,
 • programy edukacyjne, bazujące na treściach środowiskowych, realizowane są z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terenowych.
5. Placówka współpracuje ze społecznością lokalną, wymienia swoje doświadczenia z innymi:
 • do realizacji przedsięwzięcia placówka znajduje partnera z zewnątrz (jednostkę samorządu terytorialnego, lokalne przedsiębiorstwo, instytucję społeczną lub kulturalną, inną placówkę oświatową itp.),
 • placówka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z innym placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami podejmującymi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
6. Placówka jest zarządzana demokratycznie:
 • w placówce działa rada szkoły, bądź podejmowane są działania w kierunku jej utworzenia (dla przedszkoli rada rodziców),
 • uczniowie lub wychowankowie, obok rodziców, nauczycieli i innych grup współuczestniczą w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji działań (podział ról, wybór odpowiednich form działania ma na celu zachowanie możliwie pełnego, podmiotowego uczestnictwa wszystkich tych grup w działaniu),
 • decyzje dotyczące działań w obszarze zrównoważonego rozwoju podejmowane są przy współudziale zaangażowanych środowisk.