Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1 procent podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

IX Forum (2002)
 

Mała szkoła ośrodkiem rozwoju wsi

IX Forum Inicjatyw Oświatowych
Warszawa, 23–24 lutego 2002 r.

9 Forum Inicjatyw Oświatowych - banner
 

Celem spotkania była wymiana doświadczeń między Małymi Szkołami i prowadzącymi je Stowarzyszeniami Rozwoju Wsi, usprawnienie zarządzania tymi instytucjami i doskonalenie zawodowe nauczycieli Małych Szkół.

 

ikonka pobierzProgram (PDF - 61 KB)

 

Wymagania podstawowe dla wszystkich typów placówek ubiegających się o zielony certyfikat

1. Edukacja ekologiczna jest obszarem priorytetowym w działaniach placówki

Obszar ten jest udokumentowany:

 • w planie rozwoju placówki,
 • w programie wychowawczym (obligatoryjnie tylko dla szkół),

w innych dokumentach, np.:

 • w planie rozwoju infrastruktury,
 • w programie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • w projektach edukacyjnych,
 • w innych projektach i planach działania.
2. Działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku i przekazywaniu wartości etycznych:
 • kształtowane są różnorodne i partnerskie więzi w społeczności placówki,
 • stwarzane są okazje doświadczania różnorodności biologicznej, społecznej i kulturowej jako wartości oraz kształtowane są postawy tolerancji,
 • kształtowane są motywacje poznawcze, umiejętności poznawania własnego środowiska, wrażliwość na jego potrzeby i gotowość do podejmowania działań
3. Placówka jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dzieciom/uczniom, rodzicom, pracownikom i środowisku:
 • organizacja pracy w placówce jest zgodna z potrzebami całej społeczności,
 • nauczyciele organizują pracę zgodnie z potrzebami/możliwościami dziecka i młodego człowieka oraz z poszanowaniem jego praw,
 • podejmowane działania uwzględniają racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych (np. wody, energii) oraz poprawę bazy materialnej i dydaktycznej,
 • budynek, jego wnętrze i otoczenie są urządzone funkcjonalnie i estetycznie – stanowią dowód racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.
4. Społeczność placówki charakteryzuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej o środowisku oraz różnorodność i atrakcyjność form działania:
 • nauczyciele posiadają wiedzę i niezbędne umiejętności do prowadzenia edukacji dla rozwoju zrównoważonego,
 • popularyzowana jest wiedza o lokalnym środowisku,
 • placówka przygotowuje do życia w społeczeństwie w jednoczącej się Europie,
 • programy edukacyjne, bazujące na treściach środowiskowych, realizowane są z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terenowych.
5. Placówka współpracuje ze społecznością lokalną, wymienia swoje doświadczenia z innymi:
 • do realizacji przedsięwzięcia placówka znajduje partnera z zewnątrz (jednostkę samorządu terytorialnego, lokalne przedsiębiorstwo, instytucję społeczną lub kulturalną, inną placówkę oświatową itp.),
 • placówka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z innym placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami podejmującymi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
6. Placówka jest zarządzana demokratycznie:
 • w placówce działa rada szkoły, bądź podejmowane są działania w kierunku jej utworzenia (dla przedszkoli rada rodziców),
 • uczniowie lub wychowankowie, obok rodziców, nauczycieli i innych grup współuczestniczą w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji działań (podział ról, wybór odpowiednich form działania ma na celu zachowanie możliwie pełnego, podmiotowego uczestnictwa wszystkich tych grup w działaniu),
 • decyzje dotyczące działań w obszarze zrównoważonego rozwoju podejmowane są przy współudziale zaangażowanych środowisk.