Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Pieniądze na dożywianie
środa, 13 lutego 2008 23:51

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 13.02.2008

Z 200 mln zł w 2007 r. do 250 mln zł zostały zwiększone środki budżetu państwa na wsparcie gmin w dożywianiu dzieci. Samorządy będą mogły więcej pieniędzy przeznaczyć na nowe punkty wydawania posiłków, bo brak odpowiedniej infrastruktury to główna przyczyna niewykorzystywania pieniędzy na ten cel.
jedzenie
 

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, 27 lutego posłowie będą obradować nad wieloletnim programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Głównym jego założeniem jest wsparcie gmin w dożywianiu dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, szczególnie z terenów objętych wysokim poziomem bezrobociem i ze środowisk wiejskich.

Prawie wszystkie polskie gminy wystąpiły w 2006 r. o środki z budżetu państwa na pomoc w dożywianiu dzieci i ubogich rodzin. Jednak tylko 55 proc. środków zostało wykorzystanych.

Problemem jest nie tylko niechęć samych zainteresowanych do tej formy pomocy, ale także brak warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku. Dlatego rząd przeznaczy więcej środków na nowe punkty wydawania posiłków i ich dowóz. Wojewodowie będą mogli przeznaczyć 20 proc. na ten cel, a nie jak dotychczas do 10 proc. środków przyznanych dla województwa.

Z informacji przedstawionych przez ministerstwo pracy i polityki społecznej wynika, że w programie w 2006 r. wzięło udział ponad 30 tys. szkół i placówek oświatowych, co stanowi 66 proc. wszystkich szkół. W znaczącym zakresie pomoc ta jest wprowadzana na wsi. W programie uczestniczy 90 proc. wiejskich szkół podstawowych oraz 55 proc. gimnazjów.

Jak podało MPiPS, 285 gmin podniosło kryterium dochodowe (powyżej 150%) uprawniające do bezpłatnej pomocy w formie dożywiania. Zgodnie z programem, osoba samotnie gospodarująca może ubiegać się o pomoc, jeżeli jej dochód nie przekracza kwoty 715,50 zł, a osoba w rodzinie, lub rodzina może ubiegać się o pomoc, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł.

Najliczniej w programie reprezentowane są placówki oświatowe woj. mazowieckiego i woj. małopolskiego. Wśród przedszkoli w programie najliczniej biorą udział placówki z woj. śląskiego (800), małopolskiego (540), mazowieckiego (500). Najmniejszą grupę stanowią przedszkola w woj. podlaskim (87) i kujawsko-pomorskim (120).

W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", gmina może ubiegać się o dotację pod warunkiem że udział środków własnych nie będzie niższy niż 40 proc. ogólnych kosztów realizacji programu. W uzasadnionych przypadkach wojewoda może jednak wyrazić zgodę na zmniejszenie tego udziału, jednak nie więcej niż do 20 proc.

Dotację przyznaje wojewoda na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jej wysokość jest ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), mając na uwadze w szczególności liczbę dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania, konieczność rozwoju bazy żywieniowej i dowozu posiłków, a także sytuację finansową gminy. /amk/