Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Start Kontakt Mapa serwisu
1,5 proc. podatku dla OPP

KRS 0000148854

Federacja Inicjatyw Oświatowych
ma status
organizacji pożytku publicznego (OPP).
Pomóż nam ratować i wspierać
małe wiejskie szkoły -
przekaż FIO 1,5 procenta podatku.

Nasze konto:
93 1020 1026 0000 1502 0382 2558

Należymy do:

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Statut Małego Przedszkola – wzór
niedziela, 12 sierpnia 2007 00:23
Wzór statutu Małego Przedszkola - materiał przygotowany w projekcie "Mazowieckie Małe Przedszkola", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. (fot. przedszkole w Lipinach)
przedszkole w Lipinach
 

Statut Mazowieckiego Małego Przedszkola w ...

§ 1.

1. Mazowieckie Małe Przedszkole jest alternatywną placówką edukacji przedszkolnej dla dzieci wiejskich w wieku 3–5 lat.

2. Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi: Mazowieckie Małe Przedszkole w ... , w skrócie Małe Przedszkole.

3. Adres Małego Przedszkola: ... .

4. Organem prowadzącym placówkę jest ... .

5. Z polecenia organu prowadzącego pracę i działalność Małego Przedszkola koordynuje i wspiera koordynator regionalny ... (imię i nazwisko koordynatora regionalnego).

6. Nadzór merytoryczny nad pracą przedszkola sprawuje koordynator merytoryczny Federacja Inicjatyw Oświatowych – Ewa Lubczyńska i Małgorzata Pomianowska.

§ 2.

Małe Przedszkole działa na podstawie:

a) umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki nr 7/2.1a/2006/361 na dofinansowanie projektu Mazowieckie Małe Przedszkola,

b) niniejszego statutu.

§ 3.

1. Małe Przedszkole jest ośrodkiem środowiskowym.

2. Małe Przedszkole nie współpracuje / współpracuje (właściwe zaznaczyć) ze Stowarzyszeniem ... (nazwa lokalnego stowarzyszenia).

§ 4.

1. Działalność przedszkola jest finansowana w ramach projektu Mazowieckie Małe Przedszkola.

2. Małe Przedszkole może wspierać finansowo lub rzeczowo Gmina i inni donatorzy.

3. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne.

4. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone ze środków finansowych spoza projektu.

§ 5.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola.

2. Głównym celem Małego Przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i miejskich zgodnie z dokumentacją konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego nr 7/2.1a/2006 oraz celami zawartymi w Uchwale nr 70/2007 Rady Ministrów z dn. 24.04.2007 w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

3. Małe Przedszkole zapewnia dzieciom sprawnym i niepełnosprawnym możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

4. Małe Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka i przygotowuje je do edukacji w klasie 0 oraz wspiera rodzinę w jego wychowaniu.

5. Małe Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka i innymi członkami rodziny.

6. Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza oraz działalność Organów Małego Przedszkola prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.

7. Realizacja celów Małego Przedszkola może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Organem Prowadzącym przez osoby prawne i fizyczne.

§ 6.

1. Organami Małego Przedszkola są:

a) Rada Rodziców,

b) Nauczyciel pełniący jednocześnie obowiązki kierownika placówki.

2. Organem wspierającym Małe Przedszkole może być Rada Małego Przedszkola.

3. Rada Przedszkola powoływana jest na wniosek Rady Rodziców i Nauczyciela.

4. Rada Rodziców i Rada Małego Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 7.

1. Nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą zatrudnia Organ Prowadzący,

2. Nauczyciel powinien posiadać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

3. Nauczyciel kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia,

5. Zadania Nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą są następujące:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju,

b) wspieranie każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju,

c) opracowanie i realizacja planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel odpowiada za ich jakość i wyniki.

d) koordynowanie współdziałania organów Małego Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania,

e) organizowanie udziału rodziców w pracy Małego Przedszkola, współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci, wspieranie rodziców w kształceniu się przez całe życie,

f) udział w realizacji planu finansowego w przewidzianym zakresie,

g) ocenianie jakości pracy dzieci,

h) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola,

i) opracowanie ramowego rozkładu dnia,

j) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i dokumentacji przedszkola,

k) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola,

l) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.

6. Nauczyciel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 8.

1. Rada Małego Przedszkola jest ciałem kolegialnym – najwyższym społecznym organem Małego Przedszkola, powołanym do rozwiązywania jego wewnętrznych problemów,

2. W skład Rady Małego Przedszkola wchodzą:

a) Rada Rodziców,

b) Nauczyciel.

3. W obradach Rady Małego Przedszkola mogą brać udział osoby reprezentujące: Organ Prowadzący, lokalne stowarzyszenie współpracujące z Małym Przedszkolem, właściciela lokalu, w którym mieści się Małe Przedszkole.

4. Prawo zwołania Rady Małego Przedszkola przysługuje Nauczycielowi, Radzie Rodziców, Organowi Prowadzącemu.

5. Do kompetencji Rady Małego Przedszkola należy:

a) ocena sytuacji Małego Przedszkola,

b) występowanie z wnioskami do Organu Prowadzącego oraz nadzoru merytorycznego o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki.

§ 9.

1. Rada Rodziców liczy 3 osoby, jest organem społecznym przedszkola i stanowią ją rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Głównym celem Rady Rodziców jest organizacja współpracy Małego Przedszkola i rodziców, stworzenie możliwości wspierania Małego Przedszkola przez chętnych rodziców oraz ujednolicanie działań wychowawczych.

3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu Małego Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki poprzez: współorganizowanie imprez i świąt przedszkolnych, opiniowanie projektów zmian statutu Małego Przedszkola, przedstawiania wniosków w sprawie planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, zgłaszania wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw Małego Przedszkola do Nauczyciela lub Organu Prowadzącego.

4. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

5. W celu wspierania działalności statutowej Małego Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

6. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.

§ 10.

1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do Małego Przedszkola jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka.

2. Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

§ 11.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) aktywny udział w działalności Małego Przedszkola,

c) respektowanie decyzji Nauczyciela i Rady Rodziców.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z dokumentacją dziecka i uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej rozwoju dziecka,

b) uzyskiwania porad i wsparcia od nauczyciela w sytuacjach, gdy dziecku potrzebna jest pomoc,

c) przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy przedszkola.

§ 12.

1. Małe Przedszkole prowadzi oddział przedszkolny, grupę dziecięcą mieszaną wiekowo, z uwzględnieniem potrzeb dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat pochodzące z danego środowiska.

3. Grupa nie powinna przekraczać piętnaściorga dzieci. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, liczebność grupy może być zwiększona do osiemnaściorga dzieci.

4. Opiekę nad dziećmi sprawuje Nauczyciel. W swojej pracy jest wspierany przez rodziców, praktykantów, stażystów i wolontariuszy.

§ 13.

1. Organizację pracy Małego Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Nauczyciela i Radę Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i zatwierdzany przez organ prowadzący

2. Małe Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna i zimowa ustalane są zgodnie z arkuszami organizacyjnymi dostosowanymi do specyfiki lokalnych uwarunkowań.

3. Czas pracy nauczyciela z dziećmi wynosi nie mniej niż piętnaście godzin tygodniowo.

4. Godzina zajęć w Małym Przedszkolu wynosi 60 minut.

§ 14.

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Małego Przedszkola przygotowuje Organ Prowadzący a zatwierdza, z wyjątkiem pierwszej rekrutacji, Rada Rodziców.

§ 15.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników Małego Przedszkola.

§ 16.

1. Przed zmianą statutu Organ Prowadzący może zasięgnąć opinii organów Małego Przedszkola.

2. Zmiany w niniejszym statucie są wprowadzane przy zmianach przepisów lub na wniosek Organów Małego Przedszkola.

§ 17.

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, ustala się obowiązek zapoznania z nim na zebraniu z rodzicami.

2. Statut jest dostępny dla każdej zainteresowanej osoby.

§ 18.

Małe Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 19.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Małego Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 20.

Statut został uchwalony przez Organ Prowadzący ... dnia ... . Statut wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

. . . . . . . . . . . . . .
Organ Prowadzący
(pieczęć i podpis)

 

ikonka pobierzWzór statutu Małego Przedszkola (PDF - 135 KB)