Najczęściej zadawane pytania
Zastrzeżenia prawne
Wskazówki dla użytkowników
Z Małej Szkoły w Wielki Świat - o projekcie Drukuj Poleć znajomemu
 

Z Małej Szkoły w Wielki świat - logo115 Małych Szkół położonych na terenach wiejskich i liczących do 110 uczniów - to adresaci trzyletniego projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". Jego realizację rozpoczęliśmy, wraz z czterema partnerami, 1 grudnia 2009 r. Projekt potrwa do końca października 2013 r.

Zasięg projektu Z Małej Szkoły w Wielki ŚwiatProjekt wygrał konkurs MEN "Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości".

W programie biorą udział szkoły z dziewięciu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

 

Adresaci

Bezpośrednim beneficjentem projektu są uczniowie klas I–VI małych wiejskich szkół podstawowych prowadzonych przez lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi, samorządy gminne i inne podmioty. Pośrednio adresatem działań w projekcie są również dyrektorzy i nauczyciele szkół uczestniczących w projekcie.

Projekt obejmuje 9 województw:

 • mazowieckie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie (region centralny)
 • zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie (region zachodni)
Cel ogólny

Wsparcie uczniów Małych Szkół (klasy I-VI) z w rozwijaniu trzech kompetencji kluczowych:

 • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych;
 • kompetencji społecznych i obywatelskich;
 • umiejętności uczenia się.
Cele szczegółowe
 • przygotowanie materiałów metodycznych, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych uwzględniających aktywne i atrakcyjne formy uczenia się oraz specyfikę środowiska edukacyjnego Małych Szkół;
 • wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy metodą projektów i zasad oceniania kształtującego;
 • wyposażenie Małych Szkół w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój wybranych kompetencji;
 • zbudowanie szkolnego ruchu naukowego Małych Szkół poprzez wsparcie rozwoju zainteresowań naukowych uczniów podczas Letnich Obozów Naukowych i Letnich Szkół Odkrywców;
 • utworzenie 9 wojewódzkich sieci współpracy Małych Szkół;
 • wypracowanie modelu Małej Szkoły wspierającej rozwój wybranych kompetencji poprzez wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.

Federacja Inicjatyw Oświatowych od 10 lat wspiera społeczności lokalne ratujące małe wiejskie szkoły przed likwidacją, a potem podejmujące trud prowadzenia szkoły przez lokalne stowarzyszenia założone w tym celu przez rodziców.

Takie szkoły nazywamy Małymi Szkołami i pod tą nieformalną nazwą stały się one trwałym elementem systemu edukacji – jest ich w Polsce ponad 200.

Obecnie nadal wiele szkół wiejskich jest zagrożonych likwidacją - praktycznie do każdej szkoły samorządowej liczącej poniżej 110 uczniów, gmina musi dopłacać z własnego budżetu.

My jednak nadal bronimy idei Małych Szkół uważając że z zamknięciem szkoły wieś traci nie tylko często jedyną placówkę edukacji, kultury, sportu i wspierania rozwoju lokalnego, ale i miejsce zapewniające znakomite środowisko edukacji małych dzieci.

Powszechnie funkcjonuje opinia, że poziom nauczania w małej wiejskiej szkole jest niski oraz że prowadzenie zajęć w klasach łączonych to anachronizm. Nic bardziej mylnego! Taki model edukacji w szkołach wiejskich funkcjonuje w wielu krajach Europy, łącznie z Finlandią – od wielu lat liderem rankingu badań umiejętności uczniów PISA.

Szkoły o niewielkiej liczbie uczniów są bardziej bezpieczne, zapewniają indywidualizację pracy, umożliwiają stały kontakt z rodziną dziecka, klasy łączone sprzyjają stosowaniu metod aktywizujących ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu.

Dlatego uznaliśmy, że konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej daje szczególną okazję wsparcia edukacji w Małych Szkołach i przekonania opinii publicznej, władz oświatowych i samorządowych, że taka placówka może oferować edukację na najwyższym poziomie. Przygotowaliśmy projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", który zyskał uznanie oceniających ekspertów i został przyjęty do realizacji.

Szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma:

1. bezpłatny pakiet scenariuszy edukacyjnych dotyczących realizacji projektów edukacyjnych

2. dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów prowadzone metodą projektu, przez dodatkowo wynagradzanych nauczycieli (45 zł brutto za godzinę zajęć) po akceptacji przesłanego przez nich sprawozdania formalnego i merytorycznego. Nauczyciele będą wynagradzani za czas pracy (3/4 realizowanych godzin) nad projektami w ramach zawartych z nimi umów o dzieło.

3. pomoce dydaktyczne do realizacji projektów matematyczno-naukowych oraz społecznych i obywatelskich – plansze, atlasy, kalkulatory, modele do badań, książki, teczki dziennikarskie itp.

4. zużywające się materiały biurowe: materiały papiernicze, płyty CD i DVD, odczynniki itp. – raz na semestr

5. komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem

6. sprzęt multimedialny: projektor, kamera cyfrowa, cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon

Cały sprzęt zakupiony w projekcie może zostać przekazany szkołom po zakończeniu projektu, na podstawie odrębnej umowy

7. wsparcie merytoryczne dla SZP – szkolenie przygotowujące do realizacji projektów, konferencje metodyczne, seminaria wojewódzkie

8. bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas proponowanych konferencji, spotkań przygotowawczych, seminariów

9. zwrot kosztów dojazdu na ww. formy wsparcia SZP

10. wsparcie specjalistów ds. monitoringu, którzy będą odwiedzać szkoły w trakcie realizacji projektu - 1 wizyta w semestrze

11. dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, która będzie miejscem komunikacji realizatorów projektu z uczestnikami oraz między uczestnikami; na platformie będą działały fora grup nauczycieli, dyrektorów szkół, uczniów; czaty z ekspertami;

12. możliwość udziału dwóch uczniów kl. V ze szkoły rocznie (2011-2013), w tygodniowych Letnich Obozach Naukowych oraz możliwość udziału nauczycieli w tych obozach jako opiekunów uczniów (nauczyciele będą wynagradzani za pełnienie roli opiekuna)

13. tygodniowe zajęcia w ramach Letniej Szkoły Odkrywców – trzykrotnie podczas wakacji 2011-2013 do każdej ze 110 MS pojedzie 2 studentów i poprowadzi zajęcia mające na celu rozbudzenie zainteresowań badawczych uczniów (6 h/dzień). Studenci będą wcześniej przygotowani do LSO w ramach zajęć w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin (SWPR)

14. możliwość ubiegania się o certyfikat Szkoły Wspierającej Szkolny Ruch Naukowy. Certyfikat będzie nadawany przez Kapitułę Ruchu Naukowego Małych Szkół (powołana przez SWPR) po spełnieniu kryteriów określonych przez Kapitułę

15. możliwość wspólnego budowania wojewódzkiej sieci współpracy małych wiejskich szkół i udziału w wypracowaniu modelu wiejskiej szkoły wspierającej rozwój kompetencji uczniowskich.

16. pomoc kancelarii prawnej w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych

 

Szkoła uczestnicząca w projekcie będzie zobowiązana do:

1. wytypowania do prac w Szkolnym Zespole Projektowym 4 nauczycieli, w tym:

 • 2 nauczycieli nauczania początkowego,
 • 1 nauczyciela matematyki lub przyrody,
 • 1 nauczyciela historii lub języka polskiego).

Nauczyciele, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie, powinni być zatrudnieni w szkole w okresie trwania projektu (2010-2013). W każdej szkole powstanie pięcioosobowy SZP, w którego skład oprócz dyrektora wejdą ww. nauczyciele.

Nauczyciele będą:

 • realizowali projekty edukacyjne w różnowiekowych zespołach uczniów: pięć 16-godzinnych projektów edukacyjnych rocznie z uczniami kl. I-III oraz cztery 20-godzinne projekty edukacyjne rocznie w kl. IV-VI.

Każdy projekt realizowany z uczniami kl. I-III będzie trwał 4 godz. planowych zajęć lekcyjnych oraz 12-godzin zajęć dodatkowych, każdy projekt realizowany z uczniami kl. IV-VI będzie trwał 5 godz. planowych zajęć lekcyjnych i 15 godz. zajęć dodatkowych

 • rozliczali się z realizacji każdego projektu, przygotowując wymaganą dokumentację udziału uczniów i sprawozdania,

 • uczestniczyli w:

a) 4-dniowym szkoleniu przygotowującym do realizacji zajęć metodą projektów w okresie 26 czerwca-15 lipca 2010

b) 2-dniowych letnich konferencjach metodycznych realizowanych na przełomie czerwca i lipca w latach 2011, 2012 i 2013

c) 2-dniowych seminariach wojewódzkich organizowanych jako wsparcie Szkolnych Zespołów Projektowych (jedno jesienne jedno wiosenne w każdym roku szkolnym, w sumie 6 seminariów wojewódzkich)

2. zapewnienia udziału w projekcie uczniów szkoły, przez cały czas jego realizacji, w tym:

a) wszystkich uczniów klas I, II, III, IV, V w roku szkolnym 2010/2011
b) wszystkich uczniów klas I, II, III, IV, V i VI w roku szkolnym 2011/2012
c) wszystkich uczniów klas II, III, IV, V, VI w roku szkolnym 2012/2013

3. umożliwienia przeprowadzenia w szkole badania kompetencji uczniów Badanie będzie realizowane trzykrotnie w trakcie realizacji projektu w wybranych szkołach przez Instytut Badań Kompetencji z Wałbrzycha. Badania obejmą 600 uczniów biorących udział w projekcie oraz 300 uczniów z grupy kontrolnej z innych szkół;

4. wytypowania uczniów zdolnych z kl. V (po dwóch w każdym roku trwania projektu,) do udziału w tygodniowych letnich obozach naukowych. Jeden uczeń weźmie udział w LON matematyczno-przyrodniczym, jeden - w LON społeczno-obywatelskim;

5. współorganizacji w szkole w okresie wakacyjnym 2011-2013 tygodniowych letnich szkół odkrywców

6. zapewnienia nauczycielom dostępu do sprzętu komputerowego oraz połączenia z Internetem w celu umożliwienia członkom SZP udziału w czatach internetowych, doradztwie mailowym, uzyskiwania informacji zwrotnych dotyczących sprawozdań

7. udostępnienia specjalistom ds. monitoringu, zatrudnionym w projekcie, dokumentacji związanej z realizacją projektu, sprzętu zakupionego dla szkoły z funduszy projektowych

8. udziału w promocji projektu i informowania o nim i jego efektach, oznaczania budynku, sal i sprzętu zgodnie z zasadami PO KL

9. udziału w badaniach ewaluacyjnych realizowanym w trakcie projektu szkoły

10. opracowania projektu organizacji pracy szkoły uwzględniający metodę pracy projektami w zespołach zróżnicowanych wiekowo (na zakończenie projektu)

Proces rekrutacji dotyczy tylko wiejskich pełnych szkół podstawowych (klasy I–VI). Szkoły te mogą być placówkami publicznymi lub niepublicznymi i nie pobierają czesnego od uczniów uczęszczających do szkoły.

Komisja dokona rekrutacji 110 szkół podstawowych z 9 województw (razem 7 tysięcy uczniów). Komisja rekrutuje średnio po 12–13 Małych Szkół z województwa, w tym 36 szkół większych (od 71 do 110 uczniów w roku szkolnym 2010/2011) i 74 szkoły mniejsze (do 70 uczniów w roku szkolnym 2010/2011).

W procesie rekrutacji komisja bierze pod uwagę kryteria formalne i merytoryczne. Za spełnienie poszczególnych kryteriów merytorycznych przyznaje odpowiednią liczbę punktów.

ikonka pobierz

Formularz rekrutacyjny dla szkół (do wypełnienia)
DOC - 391 KB

ikonka pobierz

Załącznik nr 1 do formularza - Zasady udziału szkół w projekcie
PDF - 118 KB

ikonka pobierz

Załącznik nr 2 do formularza - Informacja o nauczycielu (do wypełnienia)
DOC - 374 KB

ikonka pobierz

Regulamin komisji rekrutacyjnej szkół
PDF - 131 KB

Materiały edukacyjne do realizacji projektów

W projekcie powstaną 4 pakiety materiałów edukacyjnych przygotowane przez partnerów realizujących projekt, które będą zawierały scenariusze projektów edukacyjnych pomocnych nauczycielom we wsparciu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.

Pakiet scenariuszy dotyczących kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych dla uczniów klas 1–3 i 4–6 przygotuje zespół autorsko-ekspercki pod kierunkiem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Scenariusze dotyczące kompetencji społeczno-obywatelskich dla uczniów klas 1–3 i 4–6 będą opisane w pakiecie przygotowanym przez zespół autorsko-ekspercki pod kierunkiem Fundacji Edukacja dla Demokracji.

W pakietach materiałów edukacyjnych znajdą się krótsze scenariusze dla klas 1–3 (16-godzinne) oraz dłuższe (20-godzinne) dla klas 4–6. Istotnym elementem scenariuszy będzie część dotycząca oceniania kształtującego.

Materiały zostaną opublikowane. W wersji docelowej będą uzupełnione o wybrane w konkursie, najlepsze autorskie projekty nauczycieli.

Strona www i portal edukacyjny

W projekcie będzie funkcjonować strona internetowa (www.malaszkola.pl – od kwietnia 2010 r.) i platforma Moodle.

Na stronie www będą umieszczane informacje o projekcie dostępne dla wszystkich zainteresowanych: materiały poradnikowe, prezentacja wybranych efektów pracy uczniów i osiągnięć Małych Szkół.

Platforma Moodle będzie miejscem komunikacji realizatorów projektu z uczestnikami oraz między uczestnikami (fora grup nauczycieli prowadzących projekty, dyrektorów szkół, uczniów; czaty z ekspertami; sprawozdania i dokumentacja zadań, osiągnięcia uczniów i szkół).

Badanie kompetencji uczniów

W czasie realizacji projektu Instytut Badań Kompetencji z Wałbrzycha trzykrotnie przeprowadzi podłużne badania kompetencji uczniów: po 600 uczniów biorących udział w projekcie (klasy I–V) oraz 300 uczniów z grupy kontrolnej z innych szkół.

Realizacja projektów w wybranych kompetencjach kluczowych

Projekty edukacyjne będą realizowane przez nauczycieli podczas planowych zajęć lekcyjnych (1/4 czasu przeznaczonego na projekt) oraz zajęć dodatkowych (3/4 czasu przeznaczonego na projekt).

Nauczyciele będą wynagradzani za przeprowadzenie zajęć dodatkowych rozliczając się z wykonanej pracy: przeprowadzenia pięciu 12-godzinnych projektów edukacyjnych w klasach I–III lub czterech 15-godzinnych projektów w klasach IV–VI.

Podczas realizacji projektów nauczyciele będą wspierani przez specjalistów z FPdŚ i FED poprzez czaty internetowe, doradztwo mailowe i informacje zwrotne do sprawozdań.

Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają pomoce dydaktyczne dla realizacji projektów matematycznych i naukowo-technicznych oraz społeczno-obywatelskich.

Wsparcie Szkolnych Zespołów Projektowych (SZP)

Zgodnie z założeniami projektu, w każdej Małej Szkole powstanie 5-osobowy Szkolny Zespół Projektowy. W zespole znajdą się: dyrektor szkoły (lider SZP) i 4 nauczycieli: 2 nauczycieli z klas I–III, 1 nauczyciel matematyki lub przyrody z klas IV–VI, 1 nauczyciel bloku społecznego w klasach IV–VI.

Wsparcie Szkolnych Zespołów Projektowych będzie realizowane w formie:

 • 40-godzinnego szkolenia (przełom czerwca i lipca 2010) przed wdrożeniem projektu do szkół; w programie: zadania szkoły i nauczycieli, dokumentowanie pracy, metoda projektu i Ocenianie Kształtujące, prezentacja pakietów z materiałami i ćwiczenia z ich wykorzystaniem;
 • dorocznych 20-godzinnych Letnich Konferencji Metodycznych (przełom czerwca i lipca 2011, 2012, 2013 r.); w programie m.in.: realizacja projektu, wyniki badań kompetencji i ewaluacji, przykłady zagraniczne pracy projektami (Holandia, Walia), wymiana doświadczeń, prezentacja uczniowskich prac, ewaluacja);
 • semestralnych 10-godzinnych Wojewódzkich Seminariów (po jednym w semestrze od września 2010 do czerwca 2013); w programie: wsparcie metodyczne, budowa sieci współpracy
 • monitoringu działań w szkołach, prowadzonego przez wojewódzkich specjalistów ds. monitoringu. W każdym województwie będzie działał specjalista ds. monitoringu, obejmujący opieką szkoły ze swojego województwa poprzez odwiedziny każdej ze szkół 1 raz w semestrze, kontakt mailowy i telefoniczny;

Podczas wszystkich spotkań uczestnicy mają zapewnione noclegi, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały.

Letnie obozy naukowe

W trakcie trwania projektu, podczas wakacji w latach 2011, 2012 i 2013 będą organizowane letnie obozy naukowe: matematyczno-przyrodniczy (Kraków, FPdŚ), oraz społeczno-obywatelski (Warszawa, FED). W każdym z nich weźmie udział po jednym uzdolnionym uczniu klasy V z każdej Małej Szkoły.

W programie obozów zaplanowano m.in.: odwiedziny w placówkach naukowo- badawczych, oglądanie zbiorów w muzeach, pokazy związane z tematyką projektów, zajęcia i badania w plenerze.

Wsparcie ruchu naukowego Małych Szkół

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zorganizuje letnie szkoły odkrywców. Podczas wakacji w latach 2011, 2012 i 2013 do każdej szkoły uczestniczącej w projekcie pojedzie 2 studentów i poprowadzi tygodniowe zajęcia dla uczniów. Celem tego działania jest rozbudzenie zainteresowań badawczych uczniów. Studenci uczestniczący w Letnich Szkołach Odkrywców będą wcześniej przygotowani do realizacji działań w ramach zajęć w SWPR.

SWPR powoła Kapitułę Ruchu Naukowego Małych Szkół. Będzie ona nadawała szkołom wyróżniającym się działalnością badawczą certyfikat szkoły Wspierającej Ruch Naukowy.

Promocja i upowszechnianie projektu

Równolegle do działań podejmowanych w projekcie będzie prowadzona promocja i upowszechnianie idei projektu.

W projekcie zaplanowano konferencje regionalne na początku, w połowie i na końcu jego realizacji.

Zostanie nagranych 10 filmów prezentujących działania edukacyjne, w tym takie, które będą dokumentowały realizację wybranych projektów w Małych Szkołach.

Wszystkie uczestniczące w projektach organizacje i szkoły zostaną wyposażone w tablice informacyjne. Sprzęt przekazywany szkołom będzie oznaczony informacjami o finansowaniu ze środków UE.

W prasie ogólnopolskiej i regionalnej będą zamieszane artykuły o projekcie i działaniach Małych Szkół.

Ewaluacja i monitoring

Projekt będzie systematycznie monitorowany oraz ewaluowany. Ewaluacja obejmie badanie jakości działań projektowych. Przewidywane narzędzia ewaluacji to: ankiety, wywiady indywidualne i grupowe, studia przypadków.

Badania będą miały charakter kształtujący dając Zespołowi Zarządzającemu informacje i wnioski do ewentualnych zmian w kolejnych działaniach. Wnioski pochodzące ze studiów przypadków posłużą wdrożeniu systemu wspierania kompetencji kluczowych w przyszłości.

Informacji o realizacji działań w szkołach dostarczać będzie 9 wojewódzkich specjalistów ds. monitoringu, którzy jednocześnie będą stanowili wsparcie metodyczne Szkolnych Zespołów Projektowych.

Zespół Zarządzający

Nad organizacją i przebiegiem projektu czuwa Zespół Zarządzający, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji realizujących projekt:

 • Koordynatorka projektu (FIO) – Elżbieta Tołwińska-Królikowska
 • Koordynatorka regionu centralnego (FIO) – Ewa Lubczyńska
 • Koordynator regionu zachodniego (FALA) – Tomasz Siemież
 • Koordynatorka ds. kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych (FPdŚ) – Małgorzata Łuszczek
 • Koordynator ds. kompetencji społeczno-obywatelskich (FED) – Krzysztof Kacuga
 • Koordynatorka ruchu naukowego Małych Szkół (SWPR) – Teresa Stankiewicz

 

Biura projektu

Zarządzanie działaniami na terenie województw jest podzielone. W projekcie będą funkcjonować dwa biura: w Warszawie (FIO) i we Wrocławiu (FALA).

FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH

FUNDACJA FALA

Zarządzanie projektem, rekrutacja i wsparcie dla 62 szkół regionu centralnego (województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie).

Rekrutacja i wsparcie dla 48 szkół regionu zachodniego (województwa: opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie).

Biuro:
ul. Mazowiecka 7/31
00-052 Warszawa
tel. 22 869 96 60
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro:
ul. Wejherowska 28 (II p.)
54-239 Wrocław
tel. 71 727 78 79
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koordynatorka projektu:
Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Koordynatorka regionu:
Ewa Lubczyńska

Koordynator regionu:
Tomasz Siemież

ikonka pobierz

Logo projektu
ZIP - 3,4 MB

 

ikonka linkWięcej informacji i materiałów - zapraszamy na stronę projektu

 

Lider projektu:

Federacja Inicjatyw Oświatowych - logo
Federacja Inicjatyw Oświatowych

 

Partnerzy:

logo Fundacji Fala
Fundacja Wspierania
Aktywności Lokalnej FALA
logo Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
Logo Fundacji Civis Polonus
Fundacja
Civis Polonus
k_logo_swprszej Przymierza Rodzin
Szkoła Wyższa
Przymierza Rodzin

 

 

 


Dodaj tę stronę do:

Facebook! Twitter! Google! Wykop MySpace! Del.icio.us!